ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| M7202

748,000 تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| K1406

620,400 تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| K1405

620,400 تومان
604,500 تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|K1413

600,600 تومان
439,000 تومان
439,000 تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| O147

434,000 تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| O145

434,000 تومان
418,000 تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| K1414

415,800 تومان
355,000 تومان
355,000 تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| O129

330,000 تومان
269,000 تومان

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| K1423

246,400 تومان
181,000 تومان
165,000 تومان
58,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
659,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
658,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
614,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
599,500 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O107

483,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O122

472,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O115

461,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O126

461,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O118

461,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
451,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O124

439,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O121

439,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
438,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
405,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
394,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
372,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2027

361,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS1015

339,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O132

314,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O134

307,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O130

307,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O106

307,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O117

285,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O114

285,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
284,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O125

274,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O110

274,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O108

274,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O116

263,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2016

262,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O133

242,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2034

240,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O120

230,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O119

230,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2038

229,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2037

229,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2033

229,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2029

229,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2012

229,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2011

229,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2010

229,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O131

226,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2039

218,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2032

218,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
218,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2030

218,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS1043

218,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS1045

218,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O128

215,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O127

215,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2013

211,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
207,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2028

203,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
174,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2036

163,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O139

155,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O138

155,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2041

152,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2046

141,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O152

131,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O136

131,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O135

131,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2045

130,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|CS2055

119,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|CS2052

119,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2051

119,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O137

119,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|CS2056

108,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|CS2054

108,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|CS2053

108,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2050

108,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2047

108,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O141

107,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O140

107,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|CS2057

97,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|K1432

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| K1424

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| K1422

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|K1421

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|K1420

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| K1416

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|K1415

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|K1412

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|K1410

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد| K1409

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|K1408

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|K1407

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|K1404

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی کد|K1403

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2049

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2048

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2044

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2043

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2042

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS2040

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O176

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O175

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O174

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O173

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O170

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O168

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O167

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O166

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O165

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O164

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O163

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O161

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O160

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O159

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O158

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O157

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O155

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O154

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O153

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O151

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O150

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O149

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O148

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O146

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O144

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

نیم ست مدیریتی O142

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O123

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O113

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O112

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O111

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی O109

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست الکترونیکی O105

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست الکترونیکی O103

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست الکترونیکی O102

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS1052

در انبار موجود نمی باشد

ست مدیریتی

ست مدیریتی CS1051

ست مدیریتی جزو هدایای تبلیغاتی نفیس به شمار می‌ آید و اگر می‌خواهید به مشتریان خود یک هدیه‌ی نفیس و با ارزش دهید، ست مدیریتی را حتما امتحان کنید.

برندینگ، ارزش‌ها و هماهنگی کسب و کار را می توانید با چیدمان یک ست مدیریت خوب نشان دهید. همه یک این هایی که گفتیم حس خوبی به مشتریان می دهند. آنها این یکپارچگی را دوست دارند. در انتخاب ست مدیریتی همه سلیقه خود را به خرج دهید.

این ست های تبلیغاتی در بیشتر موارد شامل سررسید، خودکار، خودنویس، جاکلیدی، جاکارتی، ساعت مچی، کیف مدارک، انواع سررسید ها و یا هدیه های تبلیغاتی الکترونیکی میباشد.

ست مدیریتی چیست ؟

هدایای تبلیغاتی به عنوان یکی از موثرترین و موفق ترین روش های بازاریابی در سراسر جهان به حساب می آید. در این بین هدایای تبلیغاتی مدیریتی از اهمیتی ویژه ای برخوردار هستند.

هدایای مدیریتی به گروهی از هدایای تبلیغاتی نفیس که مخاطبان آن در سطوح مدیریتی و بالاتر قرار دارند، گفته می شود.

هدایای مدیریتی شامل هدایای نفیسی مانند صنایع دستی، ست‌ های هدیه ، روان‌ نویس، کتاب‌ های نفیس و هدایای دیجیتال می‌ شوند. هدایای مدیریتی به شکل ست‌ هدیه خیلی پرطرفدار و محبوب میباشد و بیشتر به صورت ترکیبی از محصولات چرم، دیجیتال، لوازم اداری برای میز مدیریت و دیگر موارد این گونه میباشد.

ست مدیریتی نفیس

کاری که هدایای مدیریتی را خاص می کند چیدمان محصولات و چگونگی بسته بندی آن است که باعث می شود یک هدیه تبلیغاتی به هدیه ای که مدیران لایق دریافت آن هستند، تبدیل شود.

انواع پک هدیه مدیریتی

همان طور که از نام این محصول مشخص است، برای مدیران و کارمندان ارشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

این ست ها از انواع مختلفی برخوردار است که به نسبت ارزش مالی آن به عنوان هدیه تبلیغاتی
عرضه و تولید میشود.

ست هدیه می تواند از نوع چرم طبیعی، مصنوعی، فلزی و غیره باشد. برخی ست های تبلیغاتی شامل ست مدیریتی دوتکه، سه تکه و یا حتی می تواند شامل هدایای بیشتری باشد که از خودکار، جاکلیدی، کیف پول جیبی یا کیف پول پالتویی، جاکارتی، فلش مموری و غیره تشکیل داده شود.

ست مدیریتی سررسید

برای تاثیر بیشتر هدایای تبلیغاتی، انتخاب مناسب هدیه خاص برای مدیران و مسئولان شرکتهای مرتبط با رشته فعالیت شما، یک راه بسیار موثر است. برای مثال با چاپ یک تبلیغ ویژه بر روی یک این ست های تبلیغاتی، می توانید تبلیغی موثر به صورت گسترده و با صرف هزینه خیلی کم انجام دهید.

شرکت جوپنزا با ارئه انواع ست مدیریتی تبلیغاتی، که می تواند شامل چندین مدل از هدایای تبلیغاتی مختلف که در یک پک شیک باشد، راهکاری تاثیرگذار به شما برای معرفی محصولات پیشنهاد می کند.

طراحی ست مدیریتی

طراحی یک ست اداری خاص، چالشی منحصر به فرد است. گاهی اوقات طرح ست اداری و سالنامه اولین تعاملی است که مشتری با کسب و کار شما برقرار می کند، در حالی که دفعات دیگر برای تقویت هویت نام تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. این مهم است که اطلاعات دقیقی به دست بیاوریم، اما باید طراحی ست اداری و سررسید را طوری انتخاب کرد که بسیار قابل توجه باشد.

کاربرد پک مدیریتی تبلیغاتی

مجموعه ای از لوازم شیک و تزئینی و درعین حال کاربردی میباشد که برای میز اداری مدیران، مسئولان ارشد، کارمندان و حتی افراد عادی به عنوان هدایای تبلیغاتی میتوان از آنها استفاده کرد. از ست مدیریتی بیشتر برای هدف قرار دادن تبلیغات و بازاریابی به کار گرفته میشود.

این نوع ست ها امکان چاپ و حک لوگو، نوشته، شعار و لوگو دلخواه و هرطرح دیگری با درخواست شما بر روی انواع ست های مدیریتی چاپ میشود.

ست های تبلیغاتی مدیریتی میتوانند به پیشرفت کاری و همچنین جلب اعتماد مدیران و مشتریان بسیار کمک کند، و اگر بخواهید به مدیر ارشد خود و یا همکاران خود هدیه ای بدهید نمیتوانید یک هدیه تبلیغاتی ارزان قیمت مانند خودکار تبلیغاتی و یا لیوان تبلیغاتی و غیره را انتخاب کنید پس باید یک هدیه تبلیغاتی که شایسته جایگاه اجتماعی مخاطب مورد نظر خود را انتخاب کنید و به او هدیه دهید.

زیبایی ست مدیریتی که شما هدیه میدهید، چقدر در پیشرفت کار شما موثر است ؟ ست های زیبا می تواند شما را از کسب و کارهای دیگر جدا کند. تفاوت زیادی بین دریافت نامه در یک کاغذ ساده استاندارد با نامه ای که طراحی زیبا در سربرگ آن دیده می شود وجود دارد. ست اداری به عنوان یک فرصت بازاریابی عمل می کند. فرصتی که باعث می شود تا مخاطبان با برند شما ارتباط برقرار کنند و به کسب و کار شما اعتبار دهند

مزایای استفاده از ست مدیریتی تبلیغاتی

وقتی که برای مدیر یک شرکت ست مدیریتی تبلیغاتی را به عنوان هدیه در نظر می گیرید، در واقع به او میگویید که برای همکاری خود ارزش قائل هستید. این ست های مدیریتی علاوه بر تاثیری که روی فرد دارند معمولا از خرید هدایا به صورت تک تک هزینه مناسب تری دارند زیرا که مجموعه از آیتم ها را همزمان تهیه می کنید و در صورتی که از یک مرکز تهیه کنید در تعداد بالا می توانید با قیمت تمام شده پایین تری این آیتم را تهیه کنید.

آیتم های ست تبلیغاتی مدیریتی

هر ست مدیریتی با توجه به نوع کاربردی که دارد می تواند آیتم های مختلفی داشته باشد، برای مثال یک ست یادداشت می تواند شامل دفترچه یادداشت، سررسید، تقویم جیبی یا دیواری باشد. یک ست الکترونیکی می تواند شامل پاور بانک، فلش، OTG، کابل AUX، شارژ فندکی و غیره باشد.

ست چرمی تبلیغاتی معمولا شامل آیتم های چرمی است مانند کمربند، جاسوییچی، کیف پول و غیره است که لوگوی برند شما روی آن ها چاپ شده است.

چاپ ست مدیریتی تبلیغاتی

انواع ست تبلیغاتی را این روزها در مراسمات و گردهمایی ها، جشنواره ها و غیره مشاهده کرده اید. این ست های تبلیغاتی میتوانند از ارزانترین آیتم ها یا گرانترین و شیک ترین هدایا تشکیل شده باشند. معیار کیفیت  و زیبایی  و همچنین جنبه برد تبلیغاتی یک ست تبلیغاتی و یک فرمول کاملا پیشرفته دارد که مجموعه جوپنزا بهترین ست ها را تولید و در کنار هم قرار میدهد.